WOKAMID Sp. z o.o.

WOKAMID Sp.z o. o. w Przytocznej prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858 art.8 z późn. zm.) Do naszych zadań należy przede wszystkim:

- zawieranie umów z odbiorcami na dostawę wody i odbiór ścieków, obliczanie i ściąganie należności przypadających zakładowi z tego tytułu,

- eksploatacja, konserwacja i remonty urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przytoczna,

nadzorowanie nad jakością wody podawanej do sieci wodociągowej,

- uzyskanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie pozwoleń wodno - prawnych dla administrowanych i eksploatowanych urządzeń wodno – kanalizacyjnych,

- wydawanie warunków podłączeń do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych odbiorcom wody i dostawcom ścieków oraz nadzorowanie wykonawstwa związanych z tym prac,

- budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych,

- administracja Cmentarza Komunalnego (Przytoczna,Wierzbno), oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

- usługi zwiazane z zagospodarowaniem terenów zielonych

- remont lokali mieszkanych i użytkowych

- przydomowe oczyszczalnie ścieków

- przydomowe stacje uzdatniania wody

- systemy zmiękczające wodę

- wywóz ścieków i osadów

- usługi brukarskie

- budowa placów i dróg

- prace ziemne koparko ładowarką