WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż agregatu prądotwórczego typ. 54

ZPR 680/141/1 100 kW

 

WOKAMID Spółka z o. o. w Przytocznej ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż Agregatu prądotwórczego typ. 54

ZPR 680/141/1 o mocy 100 KW

 

 

Dane dotyczące agregatu:

 

Typ agregatu 54 ZPP 680 /141/1

Moc agregatu 100 KW

Rok produkcji 1978

Agregat prądotwórczy z silnikiem Jelcza

Agregat przepracował okresowo ok.1089 h zasilając w energię stację uzdatniania

wody.

 

Cena wywoławcza - 5.300,00 zł + podatek VAT (słownie: pięć tysięcy trzysta

złotych i 00/100gr.)

 

stanowiącego własność WOKAMID Spółki z o. o. Przytoczna, zgodnie z

procedurą określoną w zarządzeniu Prezesa Zarządu nr.9/2013 z dnia 02 września

2013r. w sprawie sprzedaży, oddawania w dzierżawę i najem składników

majątkowych należących do WOKAMID Spółka z o. o. w Przytocznej.

 

Przedmiot przetargu ma wyłączoną rękojmię.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8-14 w siedzibie

Spółki.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w terminie do dnia 15.09.2017r. do

godz. 10.00

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest pisemne złożenie oferty

 (załącznik nr. 1) zawierającej:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu

gospodarczego.

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4. Oświadczenie ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je akceptuje.

5. Oferowaną cenę w PLN.

6. Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.

 

 

 

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na

sprzedaż agregatu prądotwórczego typ. 54 ZPR 680/141/1 100 kW w

siedzibie WOKAMID sp. z o. o. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna w terminie

do 15. 09.2017r. do godz. 10.00

 

Do upływu terminu składania ofert ,oferent jest uprawniony do zmiany lub

wycofania

swojej oferty. Zmiana lub wycofanie powinno nastąpić w zapieczętowanej

kopercie z dopiskiem ”Przetarg- na sprzedaż agregatu prądotwórczego typ.

54 ZPR 680/141/1 100 kW – nie otwierać” z dopiskiem ZMIANA lub

WYCOFANIE”.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od otwarcia ofert.

 

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi w całości nabywca .

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15. 09.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży dojdzie w terminie 7 dni od wyboru

najkorzystniejszej oferty.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7

dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez

nabywcę

ceny nabycia. Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie

Spółki lub pod numerem tel. 95 749 43 30 w godz. 7.00 – 15.00

 

WOKAMID Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania

wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez

podania przyczyn

 

 

 

                                                                              Prezes Zarządu

 

                                                                        (-) Łukasz Szczerbak

 

 

Załączniki: