Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj - etap II"

Ogłoszenie nr 500143808-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.
WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj – etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 551218-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500102480-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 081101301, ul. Dworcowa  8, 66-340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 749 43 30, e-mail biuro@wokamid.pl, faks 95 749 43 31. 
Adres strony internetowej (url): www.wokamid.pl 
Adres profilu nabywcy: www.wokamid.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sp. z o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj – etap II”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WOK.PN.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj – etap II”. 1.2.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj – etap II.Na przedmiot zamówienia składa się: •kanalizacja sanitarna grawitacyjna śr. 200 mm PVC-U o długości ok. 1493 m, śr. 160 mm PVC-U o długości ok. 302 m, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy 8kN/m2, uzbrojoną w studnie śr.1,0 m beton C35/45, studnie śr. 0,400 PP, komory krat śr.1,2 m beton C35/45, •kanalizacja tłoczna z rur śr. 90 mm PE100 SDR17 o długości ok. 476 m, śr. 90 mm PE100-RC SDR17 o długości ok. 27 m wraz z armaturą na-/odpowietrzającą •przepompownie ścieków PS2, PS3, PS4, •ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy przepompowni PS4, •instalacja elektryczna zalicznikowa dla przepompowni ścieków. (stanowią koszty kwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020)oraz •kanalizacja sanitarna grawitacyjna śr. 200 mm PVC-U o długości ok. 152 m, śr. 160 mm PVC-U o długości ok. 553 m, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy 8kN/m2 (przyłącza na prywatnych posesjach od granicy działki drogowej do budynku)(stanowią koszty niekwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020). Inwestycja obejmuje całość prac ujętych w dokumentacji projektowej z wyłączeniem prac na odcinkach: •S68 – S71 – S72, •S73 - S76 – S77, •S101 – S104 – S105. W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonane zostaną m.in. następujące prace: - roboty towarzyszące tj. m.in.: prace geodezyjne, dokumentacja hydrogeologiczna; odtworzenie nawierzchni (w tym m.in. dróg asfaltowych, z trylinki, brukowych, gruntowych, betonowych, chodników, poboczy i terenów zielonych); odtworzenie ogrodzeń; zabezpieczenie istniejących rurociągów i kanałów w miejscach kolizji; roboty ziemne, w tym również odwodnienie wykopów, umocnienia ścian; wykonanie robót bezwykopowych metodą np. przecisków, przewiertów; pozostałe prace ujęte w dokumentacji projektowej. - po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 7): a)Projekt wykonawczy i budowlany, inne dokumentacje b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c)Przedmiary robót. d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci. KODY CPV: •Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0 •Przygotowanie terenu pod budowę - KOD CPV 45100000-8 •Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych - KOD CPV 45232410-9 •Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - KOD CPV 45231400-9 •Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - KOD CPV 45233000-9 •Roboty sanitarne KOD CPV 45232460-4 •Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków- KOD CPV 45232423-3 1.3.Podstawą wykonania przedsięwzięcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i technicznych, które posiada Zamawiający. 1.4.Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów składających się na SIWZ. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji zmiany np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. 1.5.Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, zgłoszeń patentowych, patentów, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacjach projektowych i technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo z materiałami i urządzeniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 1.6.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 4 lat (48 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Uwaga: wydłużenie okresu gwarancji jakości podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 15.3. SIWZ. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 1.7.Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 1.8.Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, sposób dokumentowania tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełniania są sprecyzowane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 1.9.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapowo, umożliwiając mieszkańcom dostęp do posesji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową oświadczeń lub protokołów odbioru nieruchomości / działek, na których będą prowadzone jakiekolwiek prace związane z przedmiotową inwestycją 1.10.Miejsce realizacji: Gmina Przytoczna (szczegółowe lokalizacje wskazane są w dokumentacjach projektowych i technicznych).
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45232410-9, 45231400-9, 45233000-9, 45232460-4, 45232423-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3687579.29 
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: GOREM Sp.z o.o. 
Email wykonawcy: gorem@gorem.pl 
Adres pocztowy: ul. Swojska 9 
Kod pocztowy: 80-867 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3687579.29 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3687579.29 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4519758.00 
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1175
Utworzono dnia: 22.06.2018
Dokument wprowadził:
Kłak Agnieszka
Dokument opublikował:
Kłak Agnieszka
Dokument wytworzył:
Myszkowski Henryk
Wytworzono:
WOKAMID SP. ZO.O.
Podmiot udostępniający informację:
WOKAMID Sp. z o.o.

Historia publikacji

  • 22.06.2018 13:06, Administrator
    Dodanie strony: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj - etap II"

Zakończenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Wokamid Sp.z o.o. w Przytocznej informuje, że dnia 14.06.2023 r. zakończona została końcowa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie z Państwa strony.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Krasnym Dłusku ( gm. Przytoczna) stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Woda warunkowo przydatna do spożycia , kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywczych oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu ( minimum przez 2 minuty )  i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,poz.2294)

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.