Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia WOK.PN.3.2018

Ogłoszenie nr 500183593-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 559951-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 081101301, ul. Dworcowa  8, 66-340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 749 43 30, e-mail biuro@wokamid.pl, faks 95 749 43 31. 
Adres strony internetowej (url): www.wokamid.pl 
Adres profilu nabywcy: www.wokamid.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sp. zo.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WOK.PN.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II Na przedmiot zamówienia składa się: • sieć wodociągowa śr. 90 PE100SDR17 o długości ok. 49,7mb • hydrant nadziemny śr. 80mm w komplecie z zasuwą – 1 kpl. • zasuwy na sieci śr. 80mm – 2 kpl. • odpowietrznik wodociągowy zabudowany bezpośrednio w gruncie śr. 80mm - 1 kpl. • przyłącza wodociągowe do granicy działki z rur PE śr 32 mm o długości ok. 19,92 m • opaska samonawiercająca z zasuwą 90/32 - 2 kpl. (stanowią koszty kwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020) oraz • przyłącza wodociągowe od granicy działki do budynku z rur PE śr 32 mm o długości ok. 36,63 m (przyłącza na prywatnych posesjach od granicy działki drogowej do budynku) (stanowią koszty niekwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020). W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonane zostaną m.in. następujące prace: • wytyczenie sieci w terenie, • wykonanie robót porządkujących po trasie sieci z przygotowaniem do wejścia dla sprzętu, • lokalizacja poprzez wykonanie wykopów ręcznych odkrywkowych istniejącego uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych, • roboty ziemne wykonywane mechanicznie, częściowo ręcznie (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy wąskoprzestrzenne umocnione), • układanie przewodów wodociągowych • odtworzenie nawierzchni dróg w istniejącej technologii, • wykonanie robót demontażowych i montażowych, • roboty instalacyjne, • próby szczelności rurociągów, • roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu po robotach, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 7): a) Projekt budowlany, wykonawczy, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji; d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci. KOD CPV: • 45000000-7 - Roboty budowlane • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, • 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, • 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, • 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 2) Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 8): a) Dokumentacje techniczne, - Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – szt. 1 (m. Goraj) - Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – szt. 1. (m. Krobielewo). b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgłoszeniu robót, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci. KOD CPV: • 45000000-7 - Roboty budowlane • 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, • 45232460-4 - Roboty sanitarne, • 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, • 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, • 45112400-9 - Roboty wykopaliskowe. 3.3. Podstawą wykonania przedsięwzięcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i technicznych, które posiada Zamawiający. 3.4. Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów składających się na SIWZ. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji zmiany np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 3.5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, zgłoszeń patentowych, patentów, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacjach projektowych, dokumentacjach technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo z materiałami i urządzeniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 4 lat (48 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Uwaga: wydłużenie okresu gwarancji jakości podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 15.3. SIWZ. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia i terminy na ich wykonanie w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.8. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących pracę w powyższym rozumieniu.. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, sposób dokumentowania tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełniania są sprecyzowane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 3.9. Miejsce realizacji: Gmina Przytoczna (szczegółowe lokalizacje wskazane są w dokumentacjach projektowych i technicznych). 3.10. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz rodzajów ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego chętnego mieszkańca w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt techniczny. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości RLM.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45111291-4, 45111200-0, 45233220-7, 45232421-9, 45232460-4, 45315100-9, 45112400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68779.11 
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: MAC-POL Usługi Ziemne Maciej Helwich 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Siedlisko 22 
Kod pocztowy: 64-980 
Miejscowość: Trzcianka 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61500.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61500.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75000.00 
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1091
Utworzono dnia: 02.08.2018
Dokument wprowadził:
Kłak Agnieszka
Dokument opublikował:
Kłak Agnieszka
Dokument wytworzył:
Myszkowski Henryk
Wytworzono:
WOKAMID SP. ZO.O.
Podmiot udostępniający informację:
WOKAMID Sp. z o.o.

Historia publikacji

  • 02.08.2018 14:06, Administrator
    Dodanie strony: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia WOK.PN.3.2018

Zakończenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Wokamid Sp.z o.o. w Przytocznej informuje, że dnia 14.06.2023 r. zakończona została końcowa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie z Państwa strony.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Krasnym Dłusku ( gm. Przytoczna) stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Woda warunkowo przydatna do spożycia , kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywczych oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu ( minimum przez 2 minuty )  i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,poz.2294)

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.