Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Znak sprawy WOK.PN.2.2018

Znak sprawy: WOK.PN.2.2018                                                                                                                       Przytoczna, dnia 16 maja 2018 r.

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania przetargowego


             Zamawiający – WOKAMID Sp. z o.o., działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018), zwanej dalej ustawą Pzp,  informuje, że w dniu  16 maja 2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na wykonanie zadania, pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo”, realizowanego w ramach operacji pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, znak postępowania WOK.PN.2.2018 zostało  unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
 


Uzasadnienie faktyczne i prawne

         Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp.
W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postepowaniu  nie wpłynęła żadna oferta, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

 


/-/ Prezes Zarządu

Łukasz Szczerbak

Załączniki:

Informacja z planowego otwarcia ofert

Utworzono dnia 22.05.2018, 12:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 1110
Utworzono dnia: 16.05.2018
Dokument wprowadził:
Kłak Agnieszka
Dokument opublikował:
Kłak Agnieszzka
Dokument wytworzył:
Myszkowski Henryk
Wytworzono:
WOKAMID SP. ZO.O.

Historia publikacji

  • 22.05.2018 12:37, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z planowego otwarcia ofert
  • 16.05.2018 13:47, Administrator
    Edycja strony: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Znak sprawy WOK.PN.2.2018
  • 16.05.2018 13:46, Administrator
    Dodanie strony: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Znak sprawy WOK.PN.2.2018

Zakończenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Wokamid Sp.z o.o. w Przytocznej informuje, że dnia 14.06.2023 r. zakończona została końcowa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie z Państwa strony.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Krasnym Dłusku ( gm. Przytoczna) stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Woda warunkowo przydatna do spożycia , kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywczych oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu ( minimum przez 2 minuty )  i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,poz.2294)

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.