WOKAMID Sp. z o.o.

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody między ujęciem, a odbiorcą. W skład sieci wodociągowej wchodzą :

- przewody magistralne                                                                                  

- przewody rozdzielcze

- połączenia domowe zwane przyłączami

Na sieci zamontowane jest uzbrojenie umożliwiające jej eksploatację, takie jak:

- zasuwy i przepustnice umożliwiające sterowanie przepływem wody

- hydranty przeciwpożarowe umożliwiające pobór wody do celów gaśniczych

- zawory przed i za wodomierzem

Sieć wodociągowa przesyła do odbiorców wodę, która jest ujmowana i uzdatniana w stacji uzdatniania wody mieszczącej się na terenie Gminy Przytoczna.
Każdej doby za pomocą sieci wodociągowej transportowane jest do odbiorców około 3.500 m3 wody.

WOKAMID Spółka z o.o. zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej, której podstawową zasadą jest utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości.
Do spełnienia tej zasady konieczne są:

- naprawy awaryjne sieci wodociągowej

- kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i przewodów wodociągowych

- bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej armatury wodociągowej

- płukanie sieci wodociągowej

- odbiory techniczne nowo budowanych przewodów

- diagnostyka sieci wodociągowej