WOKAMID Sp. z o.o.

Oznaczenie sprawy: 61502 -2015                                         Przytoczna dn., 26.03.2015r.

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowano na stronie internetowej zamawiającego

http://wokamid.pl/bip/przetargi-aktualne

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez WOKAMID Sp. z o .o w Przytocznej ul. Dworcowa 8 , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny dla pojazdów mechanicznych dla potrzeb WOKAMID Sp. z o. o. w Przytocznej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W wymaganym terminie do dnia 26.03.2015r do godz 10 oo wpłynęła 1 oferta złożona przez AutoPort Renice Spółka Jawna Wiesława Bogusławska,Urszula Malinowicz , mającego siedzibę w Renice 59, 74-300 Myślibórz.

 

. Wykonawca udzielił rabatu na :

 • olej napędowy 1,1 % od ceny netto obowiązującej w dniu sprzedaży

 • etylinę Pb-95 1,1 % od ceny netto obowiązującej w dniu sprzedaży

- ogólna wartość zamówienia wynosi 118.668,29 PLN (netto),145.962,00 PLN ( brutto)

- otrzymał najwyższą ilość punktów 100 pkt.

Wykonawca spełniał kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: brak innych ofert

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: brak innych ofert

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.94 ust.2 pkt 1a

 

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                             /-/ Łukasz Szczerbak

 

 

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Przytoczna: Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów mechanicznych w ilości szacunkowej 29.000 litrów ON i 2.800 litrów etyliny Pb 95 dla potrzeb WOKAMID sp. z o.o w Przytocznej
Numer ogłoszenia: 61502 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna , Ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna, woj. lubuskie, tel. 95 749 43 30, faks 95 749 43 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sp. z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów mechanicznych w ilości szacunkowej 29.000 litrów ON i 2.800 litrów etyliny Pb 95 dla potrzeb WOKAMID sp. z o.o w Przytocznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego zimowego i letniego i etyliny bezołowiowej 95, dla pojazdów mechanicznych w ilości szacunkowej 29.000 litrów ON i 2.800 litrów etyliny Pb 95 zamawiający jako jeden z warunków stawia : a) w formularzu ofertowym należy podać wysokość rabatu od ceny netto za jeden litr oleju napędowego i etyliny w stosunku do ceny z dnia zakupu. Wysokość rabatu jest pozycją stałą obowiązującą przez czas trwania umowy, b) fakturowanie za zakupione paliwa ma odbywać się co 10 dni . Środki transportu będą tankowały paliwo w ciągu 10 dni na podstawie potwierdzonego dokumentu magazyn wyda, które to dokumenty będą podstawą do wystawienia faktury VAT z terminem płacenia 14 dni, c) zamawiający przy ocenie ofert przewiduje możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów na terenie Gminy Przytoczna.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego zimowego i letniego i etyliny bezołowiowej 95, dla pojazdów mechanicznych w ilości szacunkowej 29.000 litrów ON i 2.800 litrów etyliny Pb 95 zamawiający jako jeden z warunków stawia : a) w formularzu ofertowym należy podać wysokość rabatu od ceny netto za jeden litr oleju napędowego i etyliny w stosunku do ceny z dnia zakupu. Wysokość rabatu jest pozycją stałą obowiązującą przez czas trwania umowy, b) fakturowanie za zakupione paliwa ma odbywać się co 10 dni . Środki transportu będą tankowały paliwo w ciągu 10 dni na podstawie potwierdzonego dokumentu magazyn wyda, które to dokumenty będą podstawą do wystawienia faktury VAT z terminem płacenia 14 dni, c) zamawiający przy ocenie ofert przewiduje możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów na terenie Gminy Przytoczna. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. PZP w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień. b. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. Za spełnienie warunków określonych w ust. 1, Zamawiający uzna złożone przez Wykonawców oświadczenia według załącznika nr 1 i nr 2. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie spełniał/-li wymagania, o których mowa w ustępie 1. pkt a-c niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia lub nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 2
 • 2 - rabat od ceny netto ON - 80
 • 3 - rabat od ceny netto - etylina Pb 95 - 10
 • 4 - teren zakupu-Gmina Przytoczna - 8

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wokamid.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOKAMID Sp. z o.o. , 66-340 Przytoczna, ul. Dworcowa 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 10:00, miejsce: WOKAMID Sp. z o. o. 66-340 Przytoczna ul. Dworcowa 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                         

                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                /-/ Łukasz Szczerbak

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Technicznych na przetarg nieograniczony pt. : Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów mechanicznych w ilości szacunkowej 29.000 litrów ON i 2.800 litrów etyliny Pb 95 dla potrzeb WOKAMID sp. z o.o w Przytocznej
Numer ogłoszenia: 61502 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

 

 

Pytania z dnia 20.03.2015 r.

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane do potrzeb Zamawiającego karty paliwowe i  dopuszcza możliwość wprowadzenia do treści zawieranej umowy (§1)  zapisów dot. kart paliwowych:,, Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych”?
Karty paliwowe wydane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.
Transakcje bezgotówkowe realizowane są w granicach limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej.
Wszystkie karty paliwowe  są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń.
Oferujemy dwa rodzaje kart paliwowych:
             kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę lub nazwę instytucji Zamawiającego
             kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu
Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta do księgowania transakcji.


Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw w systemie kart paliwowych, lecz nie dopuszcza zmian w umowie i SIWZ.

2. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisów w projekcie umowy § 2, które dopuszczają możliwość zamawiania kart i  blokowania kart alternatywnie poprzez portal internetowy?
Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający zarządza taborem samochodowym.
Portal programu FLOTA – WWW.FLOTA.ORLEN.PL
Korzystanie z naszej witryny umożliwia administrowanie kartami  bez konieczności wychodzenia z biura, a wielostopniowe zabezpieczenia zapewniają pełną ochronę danych biznesowych.
Najważniejsze funkcje  portalu:
bezpłatny dostęp do  danych o transakcjach flotowych;
wgląd w  salda transakcji i faktury za zakup paliw i usług;
samodzielnie zamawianie nowych i zastrzeganie zagubionych kart;
wgląd w raporty z danymi o transakcjach floty m.in. według zużycia paliw, centrów kosztowych   
aktualizacja danych na temat pracy floty co 24 godziny;
możliwość szybkiego pobrania i bezpiecznego przetwarzania danych z portalu.


Odp. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w projekcie  umowy dotyczącej § 2.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w umowie w § 3  na:    „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w  momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).” ?
Odp.Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w umowie w §3  na sprzedaż paliw, przy uwzględnieniu stałego opustu na paliwa od ceny brutto.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów w umowie w § 4 na  :,, Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca      i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 14 dni, liczonym od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.”?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w  umowie w § 4.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 dodatkowego ustępu następującej treści: „Kierowca Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala),który otrzymuje kierowca Zamawiającego. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.”


Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania do § 4 dodatkowego ustępu .

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do treści zawieranej umowy zapisów dot. postępowania reklamacyjnego:
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do treści zawieranej umowy zapisów dotyczących postępowania reklamacyjnego.

7. W odniesieniu do zapisów SIWZ  , informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
Przy powyższym informujemy, że  nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?


Odp. Zamawiający nie dopuszcza dokonania transakcji poza terenem gminy Przytoczna, gdyż celem zamówienia publicznego jest dostawa paliw do 6 środków transportowych zamawiającego poruszających się po terenie gminy Przytoczna.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy  regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2014 w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?


Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości włączenia do treści umowy  regulaminu Wykonawcy „Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2014 w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ  i umowy.