WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WOKAMID w Przytocznej zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę przez okres jednego roku paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego.


 

Informacje dotyczące zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: WOKAMID Sp. z o.o.

KRS Nr: 0000450958

REGON: 081101301

NIP:  5961746016

Miejscowość 66-340 Przytoczna

Adres: ul. Dworcowa 8

Strona internetowa: www. wokamid.pl/bip/

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00


 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja),

  2. dysponują co najmniej jedną stacją położoną na terenie gminy Przytoczna w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego,

  3. nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, nie znajdują się w upadłości lub likwidacji.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Ponadto w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy kopii ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi.


 

Informacje dotyczące zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia oraz jego warunki techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów mechanicznych w szacunkowej ilości 28.000 litrów ON i 1.800 litrów etyliny Pb95. Wskazana ilość paliw ma charakter wyłącznie orientacyjny i jej zmniejszenie nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Dostarczane paliwa muszę spełniać wymagania jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U., poz. 1680).

  1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych i ofertach wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość wraz z zamówieniem podstawowym nie może przekroczyć kwoty 30.000 euro netto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  1. Informacja dotycząca zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 01 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r., jednakże w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana po 1 kwietnia 2018 r., zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019r. Informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarto także w załączniku nr 1 (Wzór umowy). Załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

  1. Informacje dotyczące gwarancji

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych paliw na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku reklamacji Wykonawca na własny koszt zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego Zamawiającemu oraz próbkę paliwa z własnych zbiorników pochodzącą z dostawy, której jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego.


 

Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

Lp

Nazwa Kryterium

waga

1

Cena (cena netto ON*94%+cena netto etylina Pb 95*6%)

2

2

Rabat od ceny netto ON

80

3

Rabat od ceny netto -etylina Pb 95

10

4

Tankowanie na terenie gminy Przytoczna

8

W przypadku otrzymania dwóch jednakowych - najniższych ofert Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośrednich negocjacji z Wykonawcami.

Wykonawca, który zamierza skorzystać z kryterium wskazanego w punkcie 4 jest zobowiązany do podania w ofercie ceny (pkt 1) obowiązującej na stacji położonej na terenie gminy Przytoczna.


 

Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 r. r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego na dołączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr. 2).

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Formy składania ofert:

1. Pisemnie na adres zamawiającego,

2. Drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@wokamid.pl

3. Faksem na nr : 95 7494 331.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 12.30.

W przypadku potrzeby wyjaśnień lub zapytań osobą kontaktu ze strony zamawiającego jest:

Łukasz Szczerba: tel.: 95 7494 330, e-mail: prezes@wokamid.pl, oraz

Henryk Myszkowski, tel.: 95 7494 330, e-mail: czynsze@wokamid.pl


 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór umowy

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

                                                                               

                                                                                        /-/ Prezes Zarządu

                                                                                         Łukasz Szczerbak