Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki WOKAMID Sp. z o.o.
fundusze unijne

Taryfa na lata 2021-2024

Utworzono dnia 11.06.2021

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), WOKAMID sp. z o.o. w Przytocznej (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Przytoczna, w okresie 3 lat - od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 10 czerwca 2024 r.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.


 

TARYFY

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczana w sposób tradycyjny;

W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczana drogą elektroniczną;

W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W7

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

W8

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W9

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczana sposób tradycyjny;

W10

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W11

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

W12

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W13

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

W14

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W15

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczana w sposób tradycyjny;

W16

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W17

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W18

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

W19

Odbiorcy usług – gmina Przytoczna pobierająca wodę z zdrojów ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, która otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

 

 

 

 

 

 

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

  1. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;

  2. woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, nie będąca wodą przeznaczoną do celu, o którym mowa w lit. a powyżej;

  3. przeciętne normy zużycia wody – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70);

  4. faktura dostarczana w sposób tradycyjny – faktura dostarczana za pośrednictwem pracownika Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub operatora pocztowego;

  5. faktura dostarczana drogą elektroniczną – faktura dostarczana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

K1

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

K2

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

K3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

K4

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

K5

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

K6

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

K7

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

K8

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

K9

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

K10

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalny, wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

 

Użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków sformułowania oznaczają odpowiednio:

  1. przeciętne normy zużycia wody - przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8 poz. 70);

  2. faktura dostarczana w sposób tradycyjny – faktura dostarczana za pośrednictwem pracownika Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub operatora pocztowego;

  3. faktura dostarczana drogą elektroniczną – faktura dostarczana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

1-12 miesiąc obowiązywania taryf

13-24 miesiąc obowiązywania taryf

25-36 miesiąc obowiązywania taryf

1-12 miesiąc obowiązywania taryf

13-24 miesiąc obowiązywania taryf

25-36 miesiąc obowiązywania taryf

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

W1

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

6,88

7,43

6,96

7,52

7,04

7,60

W2

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

5,93

6,40

5,93

6,40

5,93

6,40

W3

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,62

3,91

3,65

3,94

3,70

4,00

W4

-

-

3,90

4,21

3,95

4,27

-

0,00

3,14

3,39

3,14

3,39

W5

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

7,24

7,82

7,32

7,91

7,40

7,99

W6

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

6,29

6,79

6,29

6,79

6,29

6,79

W7

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,98

4,30

4,01

4,33

4,06

4,38

W8

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,50

3,78

3,50

3,78

3,50

3,78

W9

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

6,33

6,84

6,41

6,92

6,49

7,01

W10

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

5,38

5,81

5,38

5,81

5,38

5,81

W11

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,53

3,81

3,56

3,84

3,61

3,90

W12

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,05

3,29

3,05

3,29

3,05

3,29

W13

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

3,26

3,52

3,29

3,55

3,34

3,61

W14

3,75

4,05

3,90

4,21

3,95

4,27

2,78

3,00

2,78

3,00

2,78

3,00

W15

3,80

4,1

3,94

4,26

4,00

4,32

6,88

7,43

6,96

7,52

7,04

7,60

W16

3,80

4,1

3,94

4,26

4,00

4,32

5,93

6,40

5,93

6,40

5,93

6,40

W17

3,80

4,1

3,94

4,26

4,00

4,32

3,62

3,91

3,65

3,94

3,70

4,00

W18

3,80

4,1

3,94

4,26

4,00

4,32

3,14

3,39

3,14

3,39

3,14

3,39

W19

3,80

4,1

3,94

4,26

4,00

4,32

5,97

6,45

6,05

6,53

6,13

6,62

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

1-12 miesiąc obowiązywania taryf

13-24 miesiąc obowiązywania taryf

25-36 miesiąc obowiązywania taryf

1-12 miesiąc obowiązywania taryf

13-24 miesiąc obowiązywania taryf

25-36 miesiąc obowiązywania taryf

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

K1

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

7,57

8,18

7,65

8,26

7,73

8,35

K2

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

6,62

7,15

6,62

7,15

6,62

7,15

K3

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

4,31

4,65

4,34

4,69

4,39

4,74

K4

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

3,83

4,14

3,83

4,14

3,83

4,14

K5

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

5,36

5,79

5,39

5,82

5,44

5,88

K6

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

4,88

5,27

4,88

5,27

4,88

5,27

K7

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

4,91

5,30

4,94

5,34

4,99

5,39

K8

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

4,43

4,78

4,43

4,78

4,43

4,78

K9

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

3,26

3,52

3,29

3,55

3,34

3,61

K10

11,86

12,81

11,91

12,86

12,77

13,79

2,78

3,00

2,78

3,00

2,78

3,00

 

OŚWIADCZENIE

 

WOKAMID sp. z o.o. w Przytocznej (dalej Spółka) niniejszym informuje co następuje.

 

Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 10 lutego 2021 r. W dniu 18 marca 2021 r. Spółka uzupełniła braki formalne po wezwaniu organu regulacyjnego. Do dnia 2 maja 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

 

Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 27 maja 2021 r.

 

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

  1. wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,

  2. złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

 

Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki zawyżonymi należnościami, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów wyłącznie częściowo, tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

 

Jednocześnie w razie pozytywnego dla Spółki zakończenia opisanych postępowań, Spółka deklaruje, iż podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki celem maksymalnego zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla Odbiorców usług.

Logo Unia Europejska

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny