Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

WOKAMID Sp. z o.o.

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo

Ogłoszenie nr 559951-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
realizowanego w ramach operacji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: WOKAMID Sp. z o.o. Przytoczna, krajowy numer identyfikacyjny 081101301, ul. Dworcowa  8 , 66-340   Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 749 43 30, e-mail biuro@wokamid.pl, faks 95 749 43 31.
Adres strony internetowej (URL): www.wokamid.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.wokamid.pl/public/bip/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.wokamid.pl/public/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Przytoczna ul. Dworcowa 8, pokój (sekretariat - pomieszczenie administracji).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo”
Numer referencyjny: WOK.PN.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goraj – etap II Na przedmiot zamówienia składa się: • sieć wodociągowa śr. 90 PE100SDR17 o długości ok. 49,7mb • hydrant nadziemny śr. 80mm w komplecie z zasuwą – 1 kpl. • zasuwy na sieci śr. 80mm – 2 kpl. • odpowietrznik wodociągowy zabudowany bezpośrednio w gruncie śr. 80mm - 1 kpl. • przyłącza wodociągowe do granicy działki z rur PE śr 32 mm o długości ok. 19,92 m • opaska samonawiercająca z zasuwą 90/32 - 2 kpl. (stanowią koszty kwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020) oraz • przyłącza wodociągowe od granicy działki do budynku z rur PE śr 32 mm o długości ok. 36,63 m (przyłącza na prywatnych posesjach od granicy działki drogowej do budynku) (stanowią koszty niekwalifikowalne uwzględnione we Wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020). W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonane zostaną m.in. następujące prace: • wytyczenie sieci w terenie, • wykonanie robót porządkujących po trasie sieci z przygotowaniem do wejścia dla sprzętu, • lokalizacja poprzez wykonanie wykopów ręcznych odkrywkowych istniejącego uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych, • roboty ziemne wykonywane mechanicznie, częściowo ręcznie (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy wąskoprzestrzenne umocnione), • układanie przewodów wodociągowych • odtworzenie nawierzchni dróg w istniejącej technologii, • wykonanie robót demontażowych i montażowych, • roboty instalacyjne, • próby szczelności rurociągów, • roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu po robotach, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 7): a) Projekt budowlany, wykonawczy, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji; d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci. KOD CPV: • 45000000-7 - Roboty budowlane • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, • 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, • 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, • 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 2) Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj i Krobielewo. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 8): a) Dokumentacje techniczne, - Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – szt. 1 (m. Goraj) - Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – szt. 1. (m. Krobielewo). b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgłoszeniu robót, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci. KOD CPV: • 45000000-7 - Roboty budowlane • 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, • 45232460-4 - Roboty sanitarne, • 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, • 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, • 45112400-9 - Roboty wykopaliskowe. 3.3. Podstawą wykonania przedsięwzięcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i technicznych, które posiada Zamawiający. 3.4. Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów składających się na SIWZ. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji zmiany np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 3.5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, zgłoszeń patentowych, patentów, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacjach projektowych, dokumentacjach technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo z materiałami i urządzeniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 4 lat (48 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Uwaga: wydłużenie okresu gwarancji jakości podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 15.3. SIWZ. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia i terminy na ich wykonanie w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.8. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących pracę w powyższym rozumieniu.. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, sposób dokumentowania tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełniania są sprecyzowane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 3.9. Miejsce realizacji: Gmina Przytoczna (szczegółowe lokalizacje wskazane są w dokumentacjach projektowych i technicznych). 3.10. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz rodzajów ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego chętnego mieszkańca w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt techniczny. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości RLM.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231300-8

45111291-4

45111200-0

45233220-7

45232421-9

45232460-4

45315100-9

45112400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali prace budowlane w zakres których wchodziło wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych o łącznej wartości 25.000,00 złotych brutto - potwierdzone dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie (Zamawiający dopuszcza sumowanie dwóch zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego); b) do realizacji zamówienia skierowana zostanie przez Wykonawcę minimum jedna osoba, proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ. Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.3.3) lit. a) SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót/ usług od wymaganych w pkt 5.3.3) lit. a) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 4 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.3.3) lit. a) SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba spełniała więcej niż jeden warunek określony w pkt 5.3.3) lit. b) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentacji ofertowej. W tym celu Wykonawca składa: 1) jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, ujętego w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) ewentualne pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub notariusza, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. W przypadku osób wskazanych jedynie do kontaktów z Zamawiającym, pełnomocnictwo pisemne nie jest wymagane. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawców. W każdym przypadku pełnomocnictwo powinno wskazywać czynności do jakich upoważniony jest Pełnomocnik, 3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 4) Wykaz robót budowlanych (wg załącznika nr 4 do SIWZ). 5) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,(wg załącznika nr 5 do SIWZ). 6) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) 7) Dowód wniesienia wadium 2. Dodatkowo: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10. Wymagania dotyczące wadium 10.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Formy i zasady wnoszenia wadium reguluje art. 45 Pzp. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego GBS Międzyrzecz o/ Przytoczna nr 77 8367 0000 0052 1606 6000 0004 z dopiskiem: „WADIUM (nazwa zadania)” przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. 10.5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Przytoczna ul. Dworcowa 8, pokój (sekretariat) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. 10.6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 10.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 10.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp. 10.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informację dotyczącą możliwość zmiany istotnych warunków umowy zamieszczono we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Prezes Zarządu

/-/ Łukasz Szczerbak

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:07

SIWZ

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:05

zalacznik-nr-8pos

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:04

zalacznik-nr-7wod-

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:04

zalacznik-nr-6umowawokamid

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:04

zalacznik-nr-5wykaz-osob

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:03

zalacznik-nr-4wykaz-robot

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:03

zalacznik-nr-3grupa-kapital

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:03

zalacznik nr 2

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:03

zalacznik nr 1

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:02

Informacje

Liczba wyświetleń: 1288
Utworzono dnia: 17.05.2018

Historia publikacji

  • 17.05.2018 14:07, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  • 17.05.2018 14:05, Administrator
    Dodanie załącznika: SIWZ
  • 17.05.2018 14:04, Administrator
    Dodanie załącznika: zalacznik-nr-8pos

Zakończenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Wokamid Sp.z o.o. w Przytocznej informuje, że dnia 14.06.2023 r. zakończona została końcowa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie z Państwa strony.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Krasnym Dłusku ( gm. Przytoczna) stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Woda warunkowo przydatna do spożycia , kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywczych oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu ( minimum przez 2 minuty )  i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,poz.2294)

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.